Regulamin (umowa licencyjna)

Niniejsza Umowa reguluje warunki, na których użytkownicy i klienci serwisu www.maturazmatematyki.com.pl uzyskują prawo do korzystania z zasobów wideo kursu ZADAJ MATURĘ Z MATEMATYKI, przygotowującego do matury z matematyki w zakresie podstawowym, dostarczanego przez firmę TKD Jarosław Bigos za pośrednictwem witryny internetowej matrurazmatematyki.com.pl.

Pojęcia umowne:

licencjodawca – firma TKD Jarosław Bigos, ulica Ceglana 5/21, 24-100 Puławy NIP: 7171508140 REGON: 060449970, prowadząca serwis internetowy maturazmatematyki.com.pl

licencjobiorca – każdorazowy Usługobiorca, który nabywa uprawnienie do korzystania z produktu niniejszej umowy.

licencja – prawo korzystania z produktu komputerze bądź urządzeniu mobilnym.

produkt – materiały matematyczne w formie kursu wideo przygotowującego do matury z matematyki w zakresie podstawowym

I. Dostęp do kursu

 1. Licencjodawca oświadcza, że jest jedynym właścicielem produktu i posiada pełne prawo do jego wykorzystania i może udzielać licencji na kurs nieograniczonej liczbie Licencjobiorców.
 2. Licencjodawca zobowiązuje się do udzielania licencjobiorcy bezpłatnej pomocy technicznej dla produktu w okresie 7 dni od daty zakupu produktu.
 3. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji na korzystanie z produktu na czas określony tj 300 dni, licząc od dnia zakupu.
 4. Licencja daje Licencjobiorcy prawo do korzystania z produktu na komputerze bądź urządzeniu mobilnym z obsługą plików pdf.
 5. Dostęp do kursu Licencjobiorca otrzymuje po dokonaniu opłaty licencyjnej, za pomocą systemu płatności internetowych DotPay, w wysokości ustalonej przez Licencjodawcę.
 6. Po zaksięgowaniu na rachunku Licencjodawcy wpłaty dokonanej przez Licencjobiorcę w wysokości opłaty licencyjnej, Licencjodawca niezwłocznie odblokuje dostęp Licencjobiorcy do wszystkich niezbędnych plików i materiałów wideo stanowiących składniki kursu.

II. Prawa autorskie

 1. Licencjobiorca zobowiązuje się do nie przekazywania osobom trzecim praw licencyjnych, produktu, wygenerowanego hasła bez zgody licencjodawcy.
 2. Licencjobiorca nie może wykonywać kopii zapasowych wideo zabezpieczonych licencją ani powielać produktów płatnych.
 3. Licencjobiorca nie może stosować oszustw, oprogramowania do hakowania, modyfikacji produktu.
 4. Licencjobiorca nie może odsprzedawać, wypożyczać, ani dawać w prezencie, ani w żaden inny sposób przekazywać licencję oraz praw udzielonych na mocy niniejszej Umowy.
 5. Licencjobiorca zobowiązuje się do wykorzystywania produktu zgodnie z umową licencyjną.

III. Pozostałe postanowienia

 1. Licencjodawca monitoruje ilość adresów IP mających dostęp do kursu za pośrednictwem tego samego hasła (adresu e-mail) i w przypadku podejrzenia, że hasło dostępowe zostało przez Licencjobiorce przekazane osobom trzecim, Licencjodawca informuje drogą mailową Licencjobiorcę o naruszeniu postanowień umowy i konsekwencjach z tego wynikających.
 2. W przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę postanowień niniejszej umowy Licencjodawca może ją wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Zablokowanie licencji produktów oznacza zdalne zablokowanie przez Licencjodawcę możliwości korzystania z produktu we wszystkich lokalizacjach komputerowych jak i mobilnych Licencjodawcy, bez względu na rodzaj posiadanej licencji przez łamiącego zasady Licencjobiorcę.
 4. W przypadku łamania praw autorskich Licencjodawca ma prawo ubiegać się o odszkodowanie u Licencjobiorcy.
 5. Akceptacja warunków niniejszej umowy następuje: poprzez zapłatę opłaty licencyjnej za pomocą systemu płatności internetowych DotPay. Należy podkreślić, że data wpływu środków pieniężnych na rachunek DotPay stanowi datę zawarcia niniejszej umowy, lub na innych zasadach ustalonych indywidualnie między stronami za pomocą poczty elektronicznej.
 6. Licencjodawca zastrzega sobie możliwość zmian warunków licencji po uprzednim poinformowaniu o tym Licencjobiorców w formie elektronicznej na adresy e-mail, wskazane przez Licencjobiorców.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz odpowiednio ustawy o prawie autorskim.